Category: Babies

Kià Con Bướm Vàng

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.8/5 (6 votes cast)

Literacy Tip Hi! Tên tôi là Rinh Phạm. Bài hát truyền thống này mang rất nhiều niềm vui cho trẻ em mẫu giáo! Bài hát này tên là “Kià Con Bướm Vàng”. Ca hát giúp con em chúng ta học từ mới và nâng cao văn từ vựng của họ và đó là rất ... Read More

Here We Go Round the Mulberry Bush

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (8 votes cast)

Literacy Tip Hi, I'm Lisa and we're going to sing a fun song. This is a great song to adapt to what you’re doing. You can change the activity and even the time of day. Think of all the ways you can sing this song—clean up toys, wash your face, climb into bed. Transcript Here we go round ... Read More