Ngôi Sao Bé Tí

Literacy Tip

Hi! Tên tôi là Rinh Phạm. Bài hát truyền thống này mang rất nhiều niềm vui cho trẻ em mẫu giáo! Bài hát này tên là “Ngôi Sao Bé Tí”.

Transcript

Nhìn kìa ngôi sao bé tí teo,
Mới thấy đây ngươi đi đâu rồi?
Bay bống trên địa cầu cao vòi,
Giống ánh kim cương trên khung trời,
Nhìn kìa ngôi sao bé tí teo,
Mới thấy đây ngươi đi đâu rồi?
Ca hát giúp con em chúng ta học từ mới và nâng cao văn từ vựng của họ và đó là rất
nhiều niềm vui!

Video Information

  • Creator: Colorado Libraries for Early Literacy
  • Performers: Rinh Phạm
  • Contributors: Rocky Mountain PBS
  • Source: Public Domain
Rating: 3.5/5. From 6 votes. Show votes.
Please wait...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.