Kià Con Bướm Vàng

Literacy Tip

Hi! Tên tôi là Rinh Phạm. Bài hát truyền thống này mang rất nhiều niềm vui cho trẻ em mẫu giáo! Bài hát này tên là “Kià Con Bướm Vàng”.

Ca hát giúp con em chúng ta học từ mới và nâng cao văn từ vựng của họ và đó là rất nhiều niềm vui!

Transcript

Kìa con bướm vàng
Kìa con bướm vàng
Xòe đôi cánh
Xòe đôi cánh
Tung cánh bay năm ba vòng
Tung cánh bay năm ba vòng.
Em ngồi xem
Em ngồi xem.

Video Information

  • Creator: Colorado Libraries for Early Literacy
  • Performers: Rinh Pham
  • Contributors: Rocky Mountain PBS
  • Source: Public Domain
Rating: 3.3/5. From 6 votes. Show votes.
Please wait...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.