Dau, Vai, Dau goi, va Ngon chan – Rinh Pham

Transcript

Hi! Tên tôi là Rinh Phạm. Bài hát truyền thống này mang rất nhiều niềm vui cho trẻ em mẫu giáo! Bài hát này tên là “Dau, Vai, Dau goi, va Ngon chan.”

Dau, Vai, Dau goi, Ngon chan
Dau goi, Ngon chan
Dau, Vai, Dau goi, Ngon chan
Dau goi, Ngon chan
Va Mat va Tai va Mieng va Mui
Dau, Vai, Dau goi, Ngon chan
Dau goi, Ngon chan

Literacy Tip

Bài hát nhộn nhịp như “Dau, Vai, Dau goi, Ngon chan” là một cách tuyệt vời để tăng ngôn ngữ! Và đừng quên chỉ chổ đến các bộ phận cơ thể khi bạn hát.

Ca hát giúp con em chúng ta học từ mới và nâng cao văn từ vựng của họ và đó là rất nhiều niềm vui!

Rating: 5.0/5. From 4 votes. Show votes.
Please wait...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.